Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment

REDD Implementation Centre

Babarmahal, Kathmandu

Citizen Charter


SN Services Documents Procedures Action
1

रेड सम्बिन्धित प्रचार प्रसार सामाग्रीको माग भएमा

Duration (English)

उपलब्धता अनुसार तुरुन्तै

Charge (English)

नलाग्ने

Responsible Officer
Complain Officer

रेड सम्बिन्धित प्रचार प्रसार सामाग्रीको माग भएमा

सम्पर्क राख्ने

2

रेड कार्यक्रम सम्बन्धि जानकारी लिन अाएमा

Duration (English)

तुरुन्तै

Charge (English)

नलाग्ने

Responsible Officer Yajnamurti Khanal
Complain Officer

रेड कार्यक्रम सम्बन्धि जानकारी लिन अाएमा

सम्पर्क राख्ने

3

परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धित कार्य

Duration (English)

सार्वजनिक खरिद एेन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार हुने

Charge (English)

सार्वजनिक खरिद एेन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार हुने

Responsible Officer Yajnamurti Khanal
Complain Officer

रित पूर्वक निवेदन दिनु पर्ने

सार्वजनिक खरिद एेन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार हुने

4

स्वीकृत अध्ययन प्रतिवेदनहरु आवश्यक भएमा

Duration (English)

यस कार्यालयको website: www.redd.gov.np मा उपलब्ध हुने

Charge (English)

नलाग्ने

Responsible Officer Yajnamurti Khanal
Complain Officer Buddi Sagar Poudel, PhD

स्वीकृत अध्ययन प्रतिवेदनहरु आवश्यक भएमा

यस कार्यालयको website: www.redd.gov.np मा उपलब्ध हुने

5

सूची दर्ता सम्बन्धमा

Duration (English)

तुरुन्तै

Charge (English)

रु‍ १० को टिकट टाँस गरी पेश गर्नु पर्ने ।

Responsible Officer
Complain Officer Buddi Sagar Poudel, PhD

सूची दर्ता सम्बन्धमा

सूचना प्रकाशन पश्चात समयमै रित पूर्वक निवेदन दिनु पर्ने

6

सूची दर्ता सम्बन्धमा

Duration (English)

तुरुन्तै

Charge (English)

रु‍ १० को टिकट टाँस गरी पेश गर्नु पर्ने ।

Responsible Officer
Complain Officer Buddi Sagar Poudel, PhD

सूची दर्ता सम्बन्धमा

सूचना प्रकाशन पश्चात समयमै रित पूर्वक निवेदन दिनु पर्ने