Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment

REDD Implementation Centre

Babarmahal, Kathmandu

Citizen Charter


SN Services Documents Procedures Action
1

रेड सम्बिन्धित प्रचार प्रसार सामाग्रीको माग भएमा

Duration (English)

उपलब्धता अनुसार तुरुन्तै

Charge (English)

नलाग्ने

Responsible Officer Ramchandra Khadka
Complain Officer Sindhu Prasad Dhungana, PhD

रेड सम्बिन्धित प्रचार प्रसार सामाग्रीको माग भएमा

सम्पर्क राख्ने

2

रेड कार्यक्रम सम्बन्धि जानकारी लिन अाएमा

Duration (English)

तुरुन्तै

Charge (English)

नलाग्ने

Responsible Officer Ajaya Vikram Manandhar
Complain Officer Sindhu Prasad Dhungana, PhD

रेड कार्यक्रम सम्बन्धि जानकारी लिन अाएमा

सम्पर्क राख्ने

3

परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धित कार्य

Duration (English)

सार्वजनिक खरिद एेन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार हुने

Charge (English)

सार्वजनिक खरिद एेन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार हुने

Responsible Officer Ajaya Vikram Manandhar
Complain Officer Sindhu Prasad Dhungana, PhD

रित पूर्वक निवेदन दिनु पर्ने

सार्वजनिक खरिद एेन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार हुने

4

स्वीकृत अध्ययन प्रतिवेदनहरु आवश्यक भएमा

Duration (English)

यस कार्यालयको website: www.redd.gov.np मा उपलब्ध हुने

Charge (English)

नलाग्ने

Responsible Officer Ajaya Vikram Manandhar
Complain Officer Sindhu Prasad Dhungana, PhD

स्वीकृत अध्ययन प्रतिवेदनहरु आवश्यक भएमा

यस कार्यालयको website: www.redd.gov.np मा उपलब्ध हुने

5

सूची दर्ता सम्बन्धमा

Duration (English)

तुरुन्तै

Charge (English)

रु‍ १० को टिकट टाँस गरी पेश गर्नु पर्ने ।

Responsible Officer Ramchandra Khadka
Complain Officer Sindhu Prasad Dhungana, PhD

सूची दर्ता सम्बन्धमा

सूचना प्रकाशन पश्चात समयमै रित पूर्वक निवेदन दिनु पर्ने

6

सूची दर्ता सम्बन्धमा

Duration (English)

तुरुन्तै

Charge (English)

रु‍ १० को टिकट टाँस गरी पेश गर्नु पर्ने ।

Responsible Officer Ramchandra Khadka
Complain Officer Sindhu Prasad Dhungana, PhD

सूची दर्ता सम्बन्धमा

सूचना प्रकाशन पश्चात समयमै रित पूर्वक निवेदन दिनु पर्ने